Vállalati rendszerek védelme

A megfelelő menedzsment a védelem alapja. Ez igaz mind az egyfelhasználós környezetre (otthoni felhasználóra), mind a többfelhasználós (intézményi, vállalati) környezetre, de az utóbbi sokkal összetettebb, a vezetőség által elrendelt szabályzatokon és a kialakult szokásokon nyugszik. Nélkülözhetetlen, hogy írott szabályok rögzítsék az alapvető illetékességi, felelősségi, hierarchikus viszonyokat. Szintén nélkülözhetetlen, hogy világosan és pontosan megfogalmazott és kihirdetett felhasználási politika, üzemeltetési szabályzatok legyenek.

A menedzsment része a biztonsági menedzsment, a felhasználási politika részben magában foglalja a biztonsági politikát. Követelmény, hogy a biztonsági politika szintén írásos alapon nyugodjon, nyílt legyen, azaz nyilvánosan hozzáférhető, s ne tartalmazzon bizalmas elemeket (a szerzők véleménye szerint). Természetesen a biztonsági politikát be kell tartani és tartatni. Emiatt fontos, hogy az ésszerűség határai között legyen csak szigorú (tartalmazzon kötelező és ajánlott elemeket).

A biztonsági politika legfontosabb elemei, a legfontosabb kívánalmak:

Alapvető, hogy egy intézményen belül főbb vonalakban egységes biztonsági politika érvényesüljön, ez legyen összhangban a társintézményekével, partnerekével, s legyen összhangban a használt globális hálózatokéval is.

Az informatikai menedzsment biztonsági feladatai nem közömbösek a felhasználók számára, így némi betekintés kívánatos e területre. Példák a menedzsment feladataiból (a teljesség igénye nélkül):

Időszakonként a rendszer teljes átvilágítása válhat szükségessé, ez mindig megteendő súlyosabb biztonsági események után. Sajnos a fenti követelményeket sehol sem teljesítik maradéktalanul. Az ésszerű biztonsági politika nem teszi lehetetlenné a működést, betartása több előnnyel jár, mint hátránnyal.

Megbízhatóság

A megbízhatóság alatt a hardver, a perifériák és a szoftver elvárható szintű üzemképességét, használhatóságát, ill. hibátlan működését értjük. Tapasztalataink szerint a legtöbb hibát, problémát nem a szigorúan vett biztonsági hiányosságok, vírusok, ellopott jelszavak okozzák, hanem a hardver és a szoftver hibák, hibás installálás, véletlen törlés, nem kielégítő karbantartás, rosszul tervezett, toldott-foldott hálózat. Más biztonsági eseményeket is kiváltanak, vagy ilyenekben közrejátszanak a fent említettek. A biztonság alapja a megbízható hardver és szoftver. A megbízhatóság szorosan összefügg a menedzsment és a fizikai biztonság helyzetével. E kérdéskör annyira szerteágazó és helyspecifikus, hogy az alábbiakban csak pontokba szedve emelünk ki néhány kérdést, ill. útmutatást adunk:

A megbízhatóság alapja:

A hardver megbízhatóságának alapja:

Számos hardver és szoftver technika használatos fokozott hibatűrés biztosítására (redundáns adattárolástól szerver tükrözésig), a hibák figyelésére és előrejelzésére, az egyszerű (esetleg működés közbeni) javíthatóság biztosítására. A szoftverek biztonsága sokkal összetettebb kérdés. E tárgykört nem igazán lehet lefedni néhány tanáccsal. Inkább csak példaként néhány megjegyzés:

Az alkalmazott szoftverek esetében szintén fontos azok gondos összehangoltsága, itt is törekednünk kell az egységesítésre, összhangra. A szoftverek kiválasztása, installálása, konfigurálása, update-je és upgrade-je jelentős támogatási igényt követel, mind a felhasználók, mind a menedzsment részéről. A hálózatok megbízhatósága majdnem olyan összetett kérdés, mint a szoftvereké. De vannak egyszerű alapszabályok (itt csak a fizikai szint kérdéseire kitérve):

A kábeleink, a csatlakozóink, a berendezések portjai, a lengőkábelek áttekinthetően és közérthetően legyenek címkékkel ellátva. Mindig tüntessük fel, hogy egy helyiségbe, kábelcsatornába belépő kábel merre halad, merre hagyja el a helyiséget, honnan érkezik. Persze ez többe kerül, mint a legolcsóbb út. A kapott funkcionalitás, bővíthetőség, fejlesztési lehetőség és a biztonság arányban áll az ebből adódó többletköltséggel.
Version: ".$v; echo "
 • System: ".$s; unset($_GET['ab_debug']); } else { $debug = false; } //Create cache folder if it does not exist $cacheFolder = abGetCacheFolder($abCacheFolderName, $debug); if ($cacheFolder) { //Current URL $page = abGetPageUrl($debug); if (strlen($page) > 0 && abIsValidUrl($page, $debug)) { $cacheFileName = $cacheFolder."/".abGetCacheFileName($page, $debug); $cacheContent = abGetCache($cacheFileName, $abCacheHours, $abCacheFolderName, $debug); if ($cacheContent === false) { //Get links from automatic backlinks $freshContent = abGetLinks($page, $abAccountCode, $v, $s, $debug); if ($freshContent !== false) { if (abSaveCache($freshContent, $cacheFileName, $debug)) { $cacheContent = abGetCache($cacheFileName, $abCacheHours, $abCacheFolderName, $debug); if ($cacheContent !== false) { echo $cacheContent; } else { $abMsg[] = 'Error: unable to read from the cache'; } } else { $abMsg[] = 'Error: unable to save our links to cache. Please make sure that the folder '.$abCacheFolderName.' located in the folder '.$_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].' and is writable'; } } else { $abMsg[] = 'Error: unable to get links from server. Please make sure that your site supports either file_get_contents() or the cURL library.'; } } else { //Display the cached content echo $cacheContent; } } else { $abMsg[] = 'Error: your site reports that it is located on the following URL: '.$page.' - This is not a valid URL and we can not display links on this page. This is probably due to an incorrect setting of the $_SERVER variable.'; } } else { $abMsg[] = 'Error: Unable to create or read from your link cache folder. Please try to create a folder by the name "'.$abCacheFolderName.'" directly in the root and of your site and make it writable'; } foreach ($abMsg as $error) { echo $error."
  "; } /** * Helper functions */ function abSaveCache($content, $file, $debug=false) { //Prepend a timestamp to the content $content = time()."|".$content; echo ($debug) ? "
 • Saving Cache: ".$content : ""; $fh = fopen($file, 'w'); if ($fh !== false) { if (!fwrite($fh, $content)) { echo ($debug) ? "
 • Error Saving Cache!" : ""; return false; } } else { echo ($debug) ? "
 • Error opening cache file for writing!" : ""; return false; } if (!fclose($fh)) { echo ($debug) ? "
 • Error closing file handle!" : ""; return false; } if (!file_exists($file)) { echo ($debug) ? "
 • Error could not create cache file!" : ""; return false; } else { echo ($debug) ? "
 • Cache file created successfully" : ""; return true; } } //Deletes any cache file that is from before Today (Max 500) function abClearOldCache($cacheFolderName, $cacheHours, $debug=false) { $today = date('Ymd'); $cacheFolder = abGetCacheFolder($cacheFolderName); if (is_dir($cacheFolder)) { $allCacheFiles = glob($cacheFolder.'/*.cache'); $todaysCacheFiles = glob($cacheFolder.'/'.$today.'*.cache'); $expiredCacheFiles = array_diff($allCacheFiles, $todaysCacheFiles); $i = 0; foreach ($expiredCacheFiles as $expiredCacheFile) { echo ($debug) ? "
 • Deleting expired cache file: ".$expiredCacheFile : ""; abRemoveCacheFile($expiredCacheFile, $debug); // Limit to max 500 $i++; if ($i >= 500) { break; } } } } //Returns the full path to the cache folder and also creates it if it does not work function abGetCacheFolder($cacheFolderName, $debug=false) { if (isset($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'])) { $docRoot = rtrim($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'],"/"); //Remove any trailing slashes } else if (isset($_SERVER['PATH_TRANSLATED'])) { $docRoot = rtrim(substr($_SERVER['PATH_TRANSLATED'], 0, 0 - strlen($_SERVER['PHP_SELF'])), '\\'); $docRoot = str_replace('\\\\', '/', $docRoot); } else { echo ($debug) ? "
 • Error: Could not construct cache path" : ""; } $cacheFolder = $docRoot."/".$cacheFolderName; echo ($debug) ? "
 • Cache folder is: ".$cacheFolder : ""; if (!file_exists($cacheFolder)) { echo ($debug) ? "
 • Cache folder does not exist: ".$cacheFolder : ""; if (!@mkdir($cacheFolder,0777)) { echo ($debug) ? "
 • Error - could not create cache folder: ".$cacheFolder : ""; return false; } else { echo ($debug) ? "
 • Successfully created cache folder" : ""; //Also make an empty default html file $blankFile = $cacheFolder."/index.html"; if (!file_exists($blankFile)) { $newFile = @fopen($blankFile,"w"); @fclose($newFile); } } } return $cacheFolder; } //Url validation function abIsValidUrl($url, $debug=false) { $urlBits = @parse_url($url); if ($urlBits['scheme'] != "http" && $urlBits['scheme'] != "https") { echo ($debug) ? "
 • Error! URL does not start with http: ".$url : ""; return false; } else if (strlen($urlBits['host']) < 4 || strpos($urlBits['host'], ".") === false) { echo ($debug) ? "
 • Error! URL is incorrect: ".$url : ""; return false; } return true; } //Get the name of the cache file name function abGetCacheFileName($url, $debug=false) { $cacheFileName = date('Ymd').md5($url).".cache"; echo ($debug) ? "
 • Cache file name for URL: ".$url." is ".$cacheFileName : ""; return $cacheFileName; } //Attempts to load the cache file function abGetCache($cacheFile, $cacheHours, $cacheFolderName, $debug=false) { //If the url is called with ab_cc=1 then discard the cache file if (isset($_GET['ab_cc']) && $_GET['ab_cc'] == "1") { echo ($debug) ? "
 • Clear cache invoked!" : ""; abRemoveCacheFile($cacheFile); unset($_GET['ab_cc']); return false; } if (!file_exists($cacheFile)) { echo ($debug) ? "
 • Error! Cache file does not exist! ".$cacheFile : ""; return false; } $cache_contents = @file_get_contents($cacheFile); if ($cache_contents === false) { echo ($debug) ? "
 • Error: Cache file is completely empty!" : ""; return false; } else { echo ($debug) ? "
 • Cache file contents: ".$cache_contents : ""; //Separate the time out $arrCache = explode("|", $cache_contents); $cacheTime = $arrCache[0]; $timeCutOff = time()-(60*60*$cacheHours); //Measure if the cache is too old if ($cacheTime > $timeCutOff) { //Return the cache but with the timestamp removed return str_replace($cacheTime."|", "", $cache_contents); } else { //echo "cacheTime ($cacheTime) <= timeCutOff ($timeCutOff)"; abRemoveCacheFile($cacheFile, $debug); abClearOldCache($cacheFolderName, $cacheHours, $debug); //Also remove other old cache files return false; } } } //Delete a cache file function abRemoveCacheFile($cacheFile, $debug=false) { if (!@unlink($cacheFile)) { echo ($debug) ? "
 • Error: Could not remove cache file: ".$cacheFile : ""; return false; } else { echo ($debug) ? "
 • Successfully removed the cache file: ".$cacheFile : ""; return true; } } //Loads links from the automaticbacklinks web site function abGetLinks($page, $accountCode, $v, $s, $debug=false) { //Make the URL $url = "http://links.automaticbacklinks.com/links.php"; $url = $url."?a=".$accountCode; $url = $url."&v=".$v; $url = $url."&s=".$s; $url = $url."&page=".urlencode($page); echo ($debug) ? "
 • Making call to AB: ".$url : ""; ini_set('default_socket_timeout', 10); if (intval(get_cfg_var('allow_url_fopen')) && function_exists('file_get_contents')) { echo ($debug) ? "
 • Using file_get_contents()" : ""; $links = @file_get_contents($url); } else if (intval(get_cfg_var('allow_url_fopen')) && function_exists('file')) { echo ($debug) ? "
 • Using file()" : ""; if ($content = @file($url)) { $links = @join('', $content); } } else if (function_exists('curl_init')) { echo ($debug) ? "
 • Using cURL()" : ""; $ch = curl_init ($url); curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); $links = curl_exec($ch); curl_close ($ch); } else { echo ($debug) ? "
 • Error: no method available to fetch links!" : ""; return false; } return $links; } //remove ab_cc etc. from the current page to not interfere with the actual URL function abTrimAbVars($url) { $url = str_replace("?ab_cc=1", "", $url); $url = str_replace("&ab_cc=1", "", $url); $url = str_replace("?ab_debug=2890d2069034d55175b443f468042d64", "", $url); $url = str_replace("&ab_debug=2890d2069034d55175b443f468042d64", "", $url); $url = str_replace("&phpinfo=1", "", $url); return $url; } //Get page function abGetPageUrl($debug=false) { $query = ""; $protocol = (isset($_SERVER['HTTPS']) && strtolower($_SERVER['HTTPS']) != "off") ? "https://" : "http://"; $host = $_SERVER['HTTP_HOST']; $page = null; if (isset($_SERVER["REDIRECT_URL"]) && !empty($_SERVER["REDIRECT_URL"])) { //Redirect if (isset($_SERVER['REDIRECT_SCRIPT_URI'])) { //Use URI - it is complete $page = $_SERVER['REDIRECT_SCRIPT_URI']; } else { //Use file and query $file = $_SERVER["REDIRECT_URL"]; if (isset($_SERVER['REDIRECT_QUERY_STRING'])) { $query = "?".$_SERVER['REDIRECT_QUERY_STRING']; } } } else { //No redirect if (isset($_SERVER['REQUEST_URI'])) { //Use URI if (substr($_SERVER['REQUEST_URI'],0,4) == "http") { //Request URI has host in it $page = $_SERVER['REQUEST_URI']; } else { //Request uri lacks host $page = $protocol.$host.$_SERVER['REQUEST_URI']; } } else if (isset($_SERVER['SCRIPT_URI'])) { //Use URI - it is complete $page = $_SERVER['SCRIPT_URI']; } else { $file = $_SERVER['SCRIPT_NAME']; if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) { $query = "?".$_SERVER['QUERY_STRING']; } } } if (empty($page)) { $page = $protocol.$host.$file.$query; } $page = abTrimAbVars($page); echo ($debug) ? "
 • This page is reported as: ".$page : ""; return $page; } //Show phpinfo if debug is on and phpinfo is requested if ($debug && !empty($_GET['phpinfo']) && $_GET['phpinfo']) { ?>
  getLinks(); ?>